കാട്ടാന, നാട്ടാന, മദയാന മതങ്ങളുടെ രൂപാന്തരീകരണങ്ങൾ